Katarina Fabijanić

27/2/2013 - 23/3/2013

U svijetu vizualnih umjetnosti - biti mlad znači biti i još neiskazan umjetnik. Ta se paradigma danas izbjegava, napose ako je u radu prisutna konstanta koja se zacrtala na Akademiji i nastavila se nakon nje. Odnosno ako je vidljiv kontinuitet koji ima svoj razvoj, i koji će se s vremenom još više razvijati. U samom slučaju Katarine Fabijanić upravo je vidljiv taj kontinuitet u kojem je definirano ograničavanje dijela na striktnon vizualno, na precizniji odnos oka i samoga dijela. Njena preokupacija je vizualna percepcija kao analitički proces viđenja i mišljenja koji je potpuno oslobođen ideoloških preduvjerenja , nešto kao numeričko i matematičko.

Ono što će se trebati utvrditi je što to u strukturi i vizualnoj realnosti dijela treba stvoriti nove mogućnosti, koje će sigurno otvoriti i nova polja istraživanja. Od samih početaka Katarina je odana i uvjerena privrženica apstraktne umjetnosti, nema kompromisa sa pejzažom, figurom ili mrtvom prirodom. Slike unatoč jasnoj geometrijskoj organizaciji nisu sasvim lišene pikturalnih, odnosno estetskih svojstava, za to je prisutan i odgovoran kolorit, pretežno svijetlih tonova. Njeno slikarstvo je utemeljeno isključivo na prioritetu likovne forme(umjesto teme, prizora, predmeta) i nema drugog vizualnog motiva. Njeno slikarstvo je principijelno i konceptualno. Njeno slikarstvo je i simboličko, jer posredovanjem forme na vidjelo se iznosi cijeli sasvim određeni svjetonazor , možda mistifikacija navodno nadnaravnog poimanja umjetnosti. Konstanta čiste apstraktne forme očituje se i vjerovanje u autonomnost socijalnog i političkog ponašanja umjetnice kao tvorca takve forme u odnosu na bilo koju izvanumjetničku ideologiju. Katarina je magistar grafike, a grafika je komplementarni i integralni dio te proukupacije , odnosno, ona je izvorište njene središnje produkcije. Oruđe za izvedbu takve grafike pronalazi u suvremenim tehnologijama koje su općenito nadogradile medij grafike(kompjuterska i sl). U njenom sitotisku (Preklapanja I;II:III) sabran je jezik geometrijske apstrakcije ali je akcent na trodimenzionalnosti i promjenjivosti forme ovisno o kutu gledanja.

Objekti Katarine Fabijanić su princip strukture, u kojima su zastupljena dva sloja, jedan je strukturalno mišljenje prigodom koncipiranja i planiranja djela, a drugo je sama struktura – poredak gradivnih elemenata. Razlozi pristupa su i u samoj finalnoj izvedbi, vidljiva su pravila u reguliranju odnosa među elementima , oni se temelje na jednostavnim lako čitljivim i shvatljivim, a ujedno i logički konstruktivnim parametrima.

Ti objekti ukoliko se krećemo oko njih daju nam stalnu promjenjivost umjesto jedne zadane prvotne situacije. Nastaje igra koja pomiče granice koncepcije pa u djelu“ Pokret, prostor, oblik i boja“ on je potpuno razrađen, ciljano je izveden da upravo našim kretanjem , odnosno pomicanjem kuta gledanja i stvarno vizualno osjetimo izmjenu. Ovdje je vidljiv pomak od principa ranije zadanih formi , i do tog pomaka dolazi upravo pred sam kraj akademskog obrazovanja na ALU u Zagrebu gdje upravo u finalnom radu“Pokret, prostor, oblik i boja“ umjetnica komparira i preuzima arhaične elemente kinetičke umjetnosti.

Položaj čiste umjetnosti, multidisciplinarnost i multimedijalnost umjetničkog djela su pitanja koja zanimaju umjetnicu. Ideja konstruktivne umjetnosti kao velike tekovine povijesti modernizma, iako nije više inovativna po jezičnim terminima i operativnim sredstvima, a pogotovo nije programska i kolektivistička po svojem ideološkim postavkama, danas je konstruktivna umjetnost, kao što i Katarinina je, pojedinačno intimna, i jedino kao takva je potpuno moguća i opravdana u najširim razmjerima pluralističkih umjetničkih orijentacija.

Jurica Škofač

Katarina Fabijanić, mr.gr., rođena je 1989. godine u Sisku. Nakon osnovne škole upisuje Gimnaziju Sisak. 2007.godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu smijer grafike. Magistrirala je 2012. godine na diplomskom Sveučilišnom studiju Grafike u klasi prof. Roberta Šimraka.

Bavi se istraživanjem eksperimentalne grafike, kinetičke umjetnosti i trodimenzionalnih objekata. Katarina danas živi i djeluje u svom rodnom gradu Sisku.

Skupne izložbe:

Samostalne izložbe:

Seminari:

Likovna kolonija:

Kontakt:

Broj mobitela: 091 12 03 989
E-mail: keti.fabijanic@gmail.com
Adresa: Dr. Ive Stipčića 39, 44 000 Sisak