Dokumenti

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA:

Financijsko izvješće za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2024.

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Izvršenje proračuna za 1. 1. – 30. 6. 2023.

Obrazloženje financijskog plana 1. 1.-30. 6. 2023.

Plan nabave 2023. 1. dopuna

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu

Financijsko izvješće za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Odluka o financijskom planu za 2022. godinu

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan za 2020. godinu i prijedlog plana za 2020. i 2022. godinu

Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2014. godinu

Izvještaj uz financijsko izvješće za 2014. godinu

REGISTRI NARUDŽBENICA I UGOVORA; PLANOVI NABAVE

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda

Plan nabave za 2024. – 1. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2024.

Registar narudžbenica i ugovora za 2023.

Registar narudžbenica i ugovora za 2023.

Plan nabave 2023. 2. dopuna

Plan nabave za 2023.

Registar narudžbenica i ugovora za 2022.

Registar narudžbenica i ugovora za 2022.

Plan nabave za 2022. – 2. dopuna

Plan nabave za 2022. – 1. dopuna

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave za 2022.

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa

Registar narudžbenica i ugovora za 2021. – dopuna

Registar narudžbenica i ugovora za 2021.

Plan nabave 2021.

Registar narudžbenica i ugovora jednostavne nabave za 2020.

Registar ugovora za 2020.

3. Izmjena plana nabave za 2020.

1. Izmjena i 2. izmjena i dopuna plana nabave za 2020.

Plan nabave 2020.

Registar ugovora za 2019.

Registar narudžbenica i ugovora jednostavne nabave za 2019.

Procedura stvaranja obveza

Procedura – putni nalozi

Procedura blagajničkog poslovanja

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2019. – 1. izmjena

Registar ugovora 2018.

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018. – dopuna

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.

Proračun galerije

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2017.

Registar ugovora jednostavne nabe i narudžbenica sklopljenih u 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2016. godini

Plan nabave 2017

Plan nabave 2016

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnik sporazuma sklopljenih u 2016. godini

Plan javne nabave za 2015

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja_računa

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2013.

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Plan_nabave_2012.

Registar ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2012. i 2013.


Statut

Ovdje možete preuzeti statut Galerije

Statut Gradske galerije Striegl_2018.


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ brojevi 25/13, 85/15), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Gradske galerije Striegl da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji Gradska galerija Striegl posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj galeriji Striegl.


Zaštita osobnih podataka

Gradska galerija Striegl, S. S. Kranjčevića 9, 44000 Sisak, OIB: 49249580525,  je javna utanova u kulturi koja obavlja muzejsku djelatnost, a čiji je osnivač Grad Sisak. Zaštita sigurnosti i osobnih podataka od iznimne je važnosti za Gradsku galeriju Striegl te stoga svoje poslovanje vodimo u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Gradska galerija Striegl je voditelj zbirki i obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (eng. GDPR). Gradska galerija Striegl kao voditelj zbirki i obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Gradska galerija Striegl je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana sa stvaranjem zbirki, obradom, čuvanjem i uništavanjem Vaših osobnih podataka ili ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: Suzana Pernar, suzana@galerija-striegl.hr ili 044 522 255 ili 091 341 2900

KOJU VRSTU OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO?

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti aktivnosti/projektu/programu/i dr. u kojem Galerija sudjeluje kao nositelji ili kao jedan od sudionika aktivnosti/projekta/programa/i dr. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom aktivnosti/projekta/programa/i dr., provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, dopustiti uvid i/ili korištenje građe Galerije itd.

Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB.  Za realizaciju pojedine aktivnosti Galerija traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.).

Popis osobnih podataka koje prikupljamo u svrhu:

UGOVORI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Broj otvorenog računa u banci i naziv banke u kojoj je račun otvoren
 6. Obveznik II mirovinskog stupa: da/ne

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 1. Ime i prezime
 2. Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 3. Datum rođenja
 4. Adresa
 5. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 6. OIB
 7. podaci o stručnom radu i usavršavanju
 8. elektronički ispis radnog staža (HZMO)
 9. dokaz o stečenom obrazovanju
 10. dokaz o položenom stručnom ispitu

RAČUNI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Broj računa i banka u kojoj je račun otvoren

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA U ORGANIZACIJI GRADSKE GALERIJE STRIEGL

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)

ZA POSTUPANJE VEZANO TEMELJEM UPITA / ZAHTJEVA / i dr.:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

Dodatno: ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita / zahtjeva / i dr. (vidi nabrojane kategorije u toč. 3.).

KAKO ĆEMO PRIKUPLJATI, OBRAĐIVATI I KORISTITI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi) kao dio natječajne dokumentacije, upitom (najčešće putem e-maila za potrebe sastavljanja i realizacije prava i obveza iz ugovora, putem formulara koji su objavljeni za pojedine aktivnosti/programe i/ili projekte (npr. pristup muzejskoj, knjižničnoj i drugoj građi) i sl.). Obrađujemo ih i koristimo isključivo u svrhu za koju ih prikupljamo te kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa.

Temeljem relevantnih zakonskih propisa, za određene razloge ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu. Osobne podatke obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanog s gALERIJOM, tj. radi izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz ostvarenje galerijske djelatnosti.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

 • radi Vašeg sudjelovanja u aktivnostima / projektu ili u programu u kojem Galerija sudjeluje tj. radi sklapanja i ispunjenja ugovora kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) aktivnosti / projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja galerijske djelatnosti;
 • radi ispunjenja naših zakonskih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su:

 • reguliranje Vašeg statusa kao polaznika radionice / projekta i/ili programa u kojem sudjelujete.

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:

 • potrebe marketinga i odnosa s javnošću u smislu obavješćivanja o izložbama /aktivnostima/ projektima, programima i dr. Privolu koju nam ustupite za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući te ćemo bez odlaganja obustaviti obradu podataka za tu svrhu.

TKO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Galerija jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju ste dali svoju privolu, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni ( natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama). Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Galerija isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih akata Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i dr. tj. svrhe za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka. Vaše osobne podatke Galerija prosljeđuje, osim gore navedenih, ako je to neophodno, poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama Galerije. Obveza Galerije je obavijestiti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

GDJE ĆE SE MOJI PODACI OBRAĐIVATI?

Vaši osobni podaci će biti obrađivani ovisno o projektu odnosno programu unutar Europske unije od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama, zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Galerije.

KOJA PRAVA IMAM U ODNOSU NA MOJE OSOBNE PODATKE?

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na:

 1. informacije o obradi Vaših osobnih podataka;
 2. povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka;
 3. ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;
 4. brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
 5. podnošenje pritužbe Galeriji putem obrasca Pritužba GDPR i nadležnom državnom tijelu.
 6. Pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hrwww.azop.hr.

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE?

Vaše podatke čuvamo tijekom vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih prikupljamo i obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta/ programa i dr. ili točno određena odredba zakonskog i/ili podzakonskog akta koja obvezuje voditelja zbirke da određene podatke čuva određeno vrijeme.

INFORMACIJE I PODNOŠENJE PRITUŽBE U VEZI KORIŠTENJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

TELEFON: 044 522 255
E MAIL: suzana@galerija-striegl.hr
PISANIM PUTEM NA ADRESU: Gradska galerija Striegl, Braće Čulig 2a, 44000 Sisak

KOLIKO ČESTO AŽURIRAMO OVE INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA?

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.galerija-striegl.hr. Ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

POVLAČENJE PRIVOLE

U svakom trenutku imate pravo povući privolu putem obrasca Povlačenje privole (GDPR) danu Galeriji za korištenje osobnih podataka ako je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena. Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza proizašlih iz potpisivanja ugovora između Galerije i stranke, prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad, prije završetka radionice i/ili aktivnosti) ima za posljedicu nemogućnost provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • Suzana Pernar
 • Braće Čulig 2a, 44000 Sisak
 • 044 522 255; 099 3412900
 • suzana@galerija-striegl.hr

Pridruženi dokumenti:

Gradska Galerija Striegl, 2024. Sva prava pridržana. dizajn: Sven Sorić | izrada: Viktor